Ens importen les persones que estan darrere dels productes i ens encanten les històries que hi ha darrere de les persones. El comerç just és ple d'històries de persones que ens ofereixen el fruit de la feina per construir un món millor.

El comerç just és un sistema comercial solidari basat en el diàleg, la transparència i el respecte que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa que busca una equitat més gran en el comerç internacional prestant especial atenció a criteris socials i mediambientals. Contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i assegurant els drets de productors/es i treballadors/es desafavorits, especialment al Sud.

L'Organització Mundial del Comerç Just estableix 10 criteris que han de complir les organitzacions que treballen en Comerç Just:

Els 10 principis del Comerç Just

La reducció de la pobresa mitjançant el comerç és la part fonamental dels objectius de l'organització. Aquesta recolza els petits productors marginats ja siguin empreses familiars independents, o agrupats en associacions o cooperatives. El seu objectiu és que puguin passar de la pobresa i la inseguretat dels ingressos a una autosuficiència econòmica i pròpia. L'organització compta amb un pla d'acció per fer-ho. La reducció de la pobresa mitjançant el comerç constitueix la part fonamental dels objectius de l'organització. Aquesta recolza els petits productors marginats ja siguin empreses familiars independents, o agrupats en associacions o cooperatives. El seu objectiu és que puguin passar de la pobresa i la inseguretat dels ingressos a una autosuficiència econòmica i pròpia. L'organització compta amb un pla d'acció per fer-ho.

L'organització és transparent en la gestió i en les relacions comercials. És responsable davant de tots els seus grups d'interès i respecta la sensibilitat i la confidencialitat de la informació comercial que li és proporcionada. L'organització troba mitjans apropiats i participatius per involucrar els empleats, membres i productors en els processos de presa de decisions. Assegura que la informació pertinent sigui proporcionada a tots els socis comercials. Els canals de comunicació són bons i oberts a tots els nivells de la cadena de subministrament.

L'organització comercialitza amb preocupació pel benestar social, econòmic i ambiental dels petits productors marginats i no maximitzen els seus guanys a costa. És responsable i professional en el compliment dels seus compromisos de manera puntual. Els proveïdors respecten els contractes i lliuren els productes a temps i amb la qualitat i les especificacions desitjades.

Els compradors de Comerç Just reconeixen els desavantatges financers que els productors i proveïdors enfronten, assegurar que les comandes siguin pagades al rebut dels documents i dacord amb les guies en adjunt. Un prepagament d'almenys el 50% es fa si és sol·licitat. Quan els proveïdors del Comerç Just del Sud reben un prepagament dels compradors, ells asseguren que aquest pagament sigui transferit als productors o agricultors que fan o desenvolupen els seus productes de Comerç Just.

Els compradors consulten amb els proveïdors abans de cancel·lar o rebutjar comandes.

Quan les comandes són cancel·lades per causes alienes als productors o proveïdors, una compensació adequada és garantida pel treball ja fet. Els proveïdors i productors consulten amb els compradors si hi ha un problema amb el lliurament, i asseguren que una compensació sigui proporcionada quan les qualitats i les quantitats lliurades no coincideixen amb el facturat.

L'organització manté relacions a llarg termini basades en la solidaritat, la confiança i el respecte mutu que contribueixen a la promoció i el creixement del comerç just. Manté una comunicació efectiva amb els socis comercials. Les parts involucrades en la relació comercial busquen augmentar el volum comercial entre elles i el valor i la diversitat de la seva oferta de productes com a mitjà de creixement del Comerç Just per als productors per tal d'augmentar els seus ingressos. L'organització treballa en cooperació amb les altres organitzacions de comerç just al país i evita la competència deslleial. S´evita duplicar els dissenys de patrons d´altres organitzacions sense permís.

El Comerç Just reconeix, promou i protegeix la identitat cultural i les habilitats tradicionals dels petits productors com ho reflecteixen en els dissenys artesanals, productes alimentaris i altres serveis relacionats.

Un preu just és aquell que ha estat establert de mutu acord per tothom a través del diàleg i la participació, que proporciona un pagament just als productors i també pot ser sostingut pel mercat. Quan les estructures de preu de Comerç Just existeixen, aquests són utilitzats com a mínim. Pagament just significa la provisió d'una remuneració socialment acceptable (en el context local) considerat pels mateixos productors com a justos, i que tingui en compte el principi de pagament igual per igual treball entre dones i homes. Les organitzacions de comerç i d'importació de comerç just donen suport al desenvolupament de capacitats segons sigui necessari als productors, que els permeti establir un preu just.

L'organització s'adhereix a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, ia la llei nacional/local sobre l'ocupació dels infants. L'organització assegura que no hi ha treball forçós a la mà d'obra i/o membres o treballadors a domicili.

Les organitzacions que compren productes de Comerç Just dels grups de productors ja sigui directament o mitjançant intermediaris asseguren que no s'utilitza el treball forçós en la producció i els productors compleixen amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del nen, i la llei nacional/local sobre l'ocupació dels infants. Qualsevol participació de nens en la producció d'articles de comerç just (incloent-hi l'aprenentatge d'un art tradicional o artesanal) sempre és comunicada i monitoritzada i no afecta negativament el benestar, la seguretat, els requisits educatius i la necessitat de jugar dels nens.

L'organització no discrimina en la contractació, remuneració, accés a la capacitació, promoció, terminació o jubilació per motius de raça, casta, origen nacional, religió, discapacitat, gènere, orientació sexual, unió de membres (afiliació sindical), afiliació política. HIV/Sida, estatus o edat. L'organització proporciona oportunitats per a les dones i els homes a desenvolupar les seves habilitats i fomenta activament les sol·licituds de les dones per a llocs de treball i per als càrrecs de lideratge a l'organització. L'organització pren en compte les necessitats especials de salut i seguretat de les dones embarassades i mares en període de lactància. Les dones participen plenament a les decisions concernents a l'ús dels beneficis resultants del procés de producció.

L'organització respecta el dret de tots els empleats a formar associacions i afiliar-se a sindicats de la seva elecció ia negociar col·lectivament. Quan el dret a afiliar-se a sindicats i negociació col·lectiva està restringit per la llei i/o el medi ambient polític, l'organització permetrà mitjans d'associació independent i lliure i la negociació per als empleats. L'organització assegura que els representants dels empleats no són objecte de discriminació al lloc de treball. Les organitzacions que treballen directament amb els productors asseguren que les dones sempre siguin retribuïdes per la seva contribució al procés de producció, i quan les dones fan la mateixa feina que els homes se'ls paga amb la mateixa tarifa que als homes. Les organitzacions també busquen garantir que, en situacions de producció on es valora menys el treball femení que el treball dels homes, el treball de les dones siguin revalorades per igualar les tarifes de remuneració ia les dones se'ls permeti dur a terme feines d'acord a les capacitats.

L´organització proporciona un entorn de treball segur i saludable per als empleats i/o membres. L'organització compleix, com a mínim, les lleis nacionals i locals i convenis de l'OIT sobre salut i seguretat.

Les hores de treball i les condicions per als empleats i/o dels membres (i qualsevol treballador a domicili) compleixen les condicions establertes per les legislacions nacionals i locals i els convenis de l'OIT.

Les organitzacions de Comerç Just són conscients de les condicions de salut i seguretat en els grups de productors de qui compren. Ells busquen, de manera permanent, crear consciència sobre temes de salut i seguretat i millorar les pràctiques de salut i seguretat als grups de productors.

L'organització té per objecte augmentar els efectes positius de desenvolupament per als petits productors marginats a través del comerç just.

L'organització desenvolupa les habilitats i les capacitats dels seus propis empleats o membres. Les organitzacions que treballen directament amb els petits productors desenvolupen activitats específiques per ajudar aquests productors a millorar les seves habilitats de gestió, capacitats de producció i l'accés als mercats locals, regionals o internacionals de comerç just i els mercats principals, com sigui adequat.

Les organitzacions que compren productes de Comerç Just a través d'intermediaris de Comerç Just al Sud assisteixen aquestes organitzacions per desenvolupar la seva capacitat per donar suport als grups de productors marginats amb els qui treballen.

L'organització crea consciència sobre l'objectiu del Comerç Just i de la necessitat d'una justícia més gran en el comerç mundial a través del Comerç Just. Advoca pels objectius i les activitats de comerç just segons l'àmbit d'abast de l'organització. L'organització ofereix als clients informació sobre si mateixa, els productes que comercialitza, i les organitzacions de productors o socis que elaboren o cullen els productes. S'utilitzen sempre tècniques honestes de publicitat i comercialització.

Les organitzacions que produeixen productes de Comerç Just maximitzen l'ús de matèries primeres de fonts gestionades de forma sustentable a les àrees de distribució, comprant a nivell local quan sigui possible. Utilitzen les tecnologies de producció que busquen reduir el consum d'energia i en la mesura del possible les tecnologies d'ús d'energies renovables que redueixin al mínim les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Ells intenten minimitzar l'impacte dels seus residus sobre el medi ambient.

Els productors de productes agrícoles de comerç just minimitzen els seus impactes ambientals, mitjançant l'ús de plaguicides orgànics o de baix ús de pesticides en els mètodes de producció sempre que sigui possible.

Els compradors i importadors de productes de Comerç Just donen prioritat a la compra de productes elaborats amb primeres matèries que s'originen a partir de fonts gestionades sosteniblement, i tenen el menor impacte global sobre el medi ambient.

Totes les organitzacions utilitzen materials reciclats o fàcilment biodegradables per a l'embalatge en la mesura que sigui possible, i els productes són enviats per mar, sempre que sigui possible.